Odpolední odborné sekce

Sekce 1: Inovace a jejich význam pro konkurenceschopnost

Garant: Roman Šiser - Česká inovace

ceska inovace

Pro razantní zvýšení konkurenceschopnosti ČR je potřeba změny ekonomického modelu České republiky (model průmyslová montovna Evropy se pomalu vyčerpává). Absence smysluplné vize, nejasná konkurenční a inovační strategie bohužel vede k neefektivnímu využití inovační kapacity. Jaký je ekonomický model budoucnosti ČR? A jaký má vlastně ČR inovační potenciál? Právě probíhající finalizace strategie inteligentní specializace by měla pomoct využít silné stránky a restartovat inovační prostředí. Na mikroúrovni podniky čelí tvrdší konkurenci, musí být efektivnější a inovativnější, ale příklady mnohých ukazují, že lze uspět. Navíc, úspěch v náročném prostředí potvrzuje správně nastavený obchodní model a zdravou firemní kulturu, která přeje inovacím a dobrým nápadům. Na čem staví inovace a konkurenční výhody české firmy. Stát investoval nemalé prostředky do výbavy vědeckovýzkumné základny, která patří ke světové špičce. Pořád je ale náročné prosadit do praxe výsledky vědeckých výzkumů. Jak českou republiku vlastně vidí globální inovační komunita? A proč globální firmy nevyužívají více české R&D kapacity?

Vystoupení:

Jan Jedlička, EU Office manager Česká spořitelna, a.s.
Erste inovační barometr, srovnání inovační kapacity zemí EU

Martin Bunček, Pavel Komárek, členové předsednictva Technologická agentura ČR
Ochrana a transfer duševního vlastnictví – příležitost nebo problém
Inovační kapacita ČR

Pavla Žížalová, PricewaterhouseCoopers ČR
Jak se prosadí české firmy v nové realitě? Srovnání výsledků v průzkumu generálních ředitelů

Dr. Ing. Tomáš Macek, Researcher, IBM Prague R&D lab.
Pohled mezinárodní korporace na R&D kapacity a inovační prostředí ČR

Partner sekce:

pwc

Sekce 2: Konkurenceschopnost v kontextu udržitelného rozvoje

Garant: Pavel Kafka - Česká manažerská asociace

cma

Konkurenceschopnost České republiky a strategie jejího zvyšování jsou dnes čím dál více vnímány jako integrální součást strategií udržitelného rozvoje, a to zejména proto, že základem konkurenceschopnosti je zejména stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí umožňující firmám a jiným podnikatelským subjektům rozvinout jejich potenciál v oblasti inovací a přidané hodnoty. Panel Konkurenceschopnost v kontextu udržitelného rozvoje se proto zaměří na názory předních podnikatelů aktivních v oblasti udržitelného rozvoje a představí jejich vize představy o propojení tvůrčí podnikatelské činnosti s udržitelným rozvojem. Nabídne pohled jak na formování podnikatelských strategií například v oblasti udržitelných zdrojů energie, tak i propojení podnikatelské a politické sféry. Pořadateli sekce jsou Česká manažerská asociace a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, která je zastoupena také v Radě vlády pro udržitelný rozvoj.

Vystoupení:

Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace
Český průmysl vnímá udržitelný rozvoj jako brzdu konkurenceschopnosti českých firem. Nutná je změna myšlení na základě úspěšných příkladů ze zahraničí.

Jan Žůrek, viceprezident CBCSD
Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) jako tahoun jednotné strategie UR a konkurenceschopnosti; Česká Vize 2050 jako programový základ RVUR – priority.

Zdeněk Bílek, ředitel SIKA, vedoucí pracovní skupiny Průmysl
Udržitelné stavebnictví – světlo na konci tunelu.
Ve všeobecně známé situaci, ve které se stavebnictví nyní nachází, se podařilo najít i pozitiva a příslib do budoucna. Není to jen zeštíhleni struktury firem a nastavení nových interních procesů, které přispělo k jejich stabilizaci. Jsou to také zcela nové přístupy, které ukazuji na vynikající schopnosti českých manažerů. Mnohé z nich využívají zásad udržitelného rozvoje a společenské zodpovědnosti. Moje prezentace bude složena z jednotlivých PP, které prezentují vybrané společnosti VCES, PREFA Brno, SIKA CZ, METROSTAV, INTOZA a CUV.

Ivan Kotek, jednatel EUPC
Nezapomínejme na „globální rizika".

Štefan Paluba, Vítkovice Holding
Využitelnost CNG v dopravě a dalších oborech.
Rozšíření využití CNG v dopravě umožní podpořit řešení hned několika aktuálních problémů, se kterými se Česká republika, Evropa i svět potýká. Za prvé podpoří konkurenceschopnost díky snížení palivových nákladů a vývoji a výrobě nových produktů. Za druhé zajistí udržitelnější rozvoj skrze větší diverzifikaci používaných paliv, čímž zajistí i větší energetickou bezpečnost, větších zásob zemního plynu a nižších negativních vlivů na životní prostředí v porovnání s palivy na bázi ropy.

Sekce 3: Instituce a dobré vládnutí

Garant: prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. - Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

vse

Konkurenceschopnost státu souvisí nejen s prostředím, které nabízí atraktivní podmínky pro podnikání ale také i s institucemi, které tyto podmínky pomocí legislativy a dalších nástrojů tvoří. Systém vládnutí a postavení aktéru, kteří jsou do rozhodovacích procesu zapojeni se v posledních letech a to i v kontextu finanční krize ukázal jako nedokonalý – s nefungujícími či špatně fungující institucemi, v nichž se eliminovaly principy dobrého vládnutí. Mezi klíčové principy patří zejména skládání účtů, transparentnost a společenská odpovědnost organizací, a to na všech úrovních vládnutí i podnikatelských aktivit (globální, evropské, národní, místní). Tato panelová diskuze si klade za cíl analyzovat některé otázky, jež souvisí s (ne)dobrým nastavením institucí a principů odpovědnosti a to jak v teoretické rovině - principy vnitrostátního (horizontálního) zodpovídání se - , tak v rovině praktické zaměřené na určité problémy související s globálním/evropským/národním prostředí (daňové ráje) s dopady na konkurenceschopnost národního státu. Dále se zaměří na národní prostředí týkající se transparentnosti financování politiky, jež výrazně ovlivňuje kvalitu politické reprezentace a fungování politických institucí a budou představeny i zkušenosti s aplikací společensky odpovědného vládnutí na místní úrovni.

Vystoupení:

Vladimíra Dvořáková, katedra politologie, VŠE v Praze
Budování státu a jeho institucí: nastavení systému vnitrostátního zodpovídání se.

Ondřej Vondráček, Evropská komise
Daňové ráje: zdravá konkurence nebo konec dobrého vládnutí.

Petr Vymětal, katedra politologie, VŠE v Praze; David Ondráčka, Transparency International Česká republika
Financování politiky: (ne)transparentnost volebních kampaní.

Kateřina Černá, tajemnice Úřadu městské části Praha 13
Co nám přinesla CSR?

Partner sekce:

pwc

Sekce 4: Strategie zvyšování konkurenceschopnosti

Garant: Marian Piecha - Ministerstvo průmyslu a obchodu

mpo

Sekce propojí zástupce veřejné správy a firem s cílem zhodnotit strategie konkurenceschopnosti, které jsou v České republice v současné době prosazovány, a posoudí kvalitu jejich implementace. Přehledná, jednotná a kvalitně implementovaná strategie konkurenceschopnosti je předpokladem předvídatelného podnikatelského prostředí, ve kterém mohou firmy rozvíjet svou inovační schopnost a budovat přidanou hodnotu. Stát pak může díky ní vytvářet příznivé podnikatelské prostředí a podporovat ty aktivity soukromého i veřejného sektoru, které jsou pro zvýšení konkurenční schopnosti prospěšné. Závěrem panelu budou konkrétní doporučení pro veřejnou i podnikovou sféru s ohledem na konkurenční postavení České republiky v Evropě i ve světě.

Vystoupení:

Karel Půbal, ředitel oddělení poradenských služeb pro veřejný sektor, PwC Česká republika
Vládnutí založené na znalostech - předpoklad konkurenceschopnosti

Martin Hanzlík, ATRET Consulting
Kde hledat finanční zdroje

David Havlíček, hlavní poradce generálního ředitele, EGAP
Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje

Boris Dlouhý, ředitel sekce hospodářská politika, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Partner sekce:

pwc

Sekce 5: Obchod, přímé zahraniční investice a přidaná hodnota zemí V4

Garant: doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. (Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze)

vse

Tato sekce se zaměří na vybrané aspekty strategií zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelného ekonomického růstu, jež jsou čím dál relevantnější pro země Visegrádské čtyřky (V4). Již od 90. let 20. století podmínky ve střední a východní Evropě (CEE) přály investicím, v neposlední řadě i díky blízké dostupnosti Západní Evropy a nízké ceně pracovní síly. Nicméně, jak ukázala nedávná finanční krize, aby mohla Evropa – a zejména region CEE – překonat ekonomický propad, je třeba mít dlouhodobé strategie, jež přispějí k reorganizaci průmyslu a obchodu a k budování znalostní ekonomiky. Tato sekce si klade za cíl identifikovat některé trendy v oblasti obchodu, přímých zahraničních investic, a zejména hledání strategií pro zvýšení konkurenceschopnosti zemí V4.

Vystoupení:

Gábor Kutasi, Korvínova univerzita v Budapešti, katedra světové ekonomiky
Vysvětlení evropských nerovnováh běžného účtu pomocí reálného efektivního směnného kurzu

Andrea Éltető, Ágnes Szunomár, Institut světové ekonomiky, CERS, Maďarská akademie věd
Obchod a investice mezi Visegradskou čtyřkou a zeměmi severovýchodní Asie (především mezi Maďarskem a Čínou)

Josef Taušer, Ilyia Bolotov, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze
Závislost českého a slovenského vývozu na německém HDP - strukturální analýza

Anita Pelle, Univerzita Szeged, Ekonomicko-správní fakulta
Nezbytnost unie pro konkurenceschopnost v rámci EU

Joanna Wyrobek, Zbigniew Stańczyk, Cracow University of Economics
Mzdové náklady a efektivita práce v Polsku a jejich dopad na emigraci a vytváření pracovních míst

Organizátoři:

organizatori2015

 

Ve spolupráci:

ve spolupraci